กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

กลุ่มกิจการนักเรียน
และทั่วไป

การประเมิน ITA รร.ในสังกัด สพม.ชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คลังสื่อบ้านแท่นวิทยา

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริการ E-Service

SGS (ครู)

ระบบการจัดการสารสนเทศผู้เรียน
สำหรับครู

SGS (นักเรียน)

ระบบดูผลการเรียนนักเรียน
สำหรับนักเรียน

E-Slip

สลิปเงินเดือน “ข้าราชการ” ออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

AMSS+

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++

Smss

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS

E-Slip

สลิปเงินเดือน “พนักงานราชการ” ออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top