การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
วันศุกร์ที่  22  มีนาคม  
2567

ณ หอประชุม 36 ปี ปาริชาติ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย สียางนอก  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
08.45 – 09.00 น.นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กล่าวเปิดงาน
09.00 – 09.15 น.แนะนำวิทยากร
09.15 – 10.30 น.– ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) – แนวทางในการดำเนินการขอมีวิทยฐานะผ่านระบบ DPA – เกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
10.30  -10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
-ปฏิบัติการวิเคราะห์การเรียนรู้เพื่อให้เกิด 8 ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษา -ปฏิบัติออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และ 8 ตัวชี้วัดที่ประเมิน
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.– นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น – แนวทางการถ่ายทําคลิปการสอน คลิปแรงบันดาลใจ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน – แนวทางการนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
14.30 – 15.30 น.ผลงานทางวิชาการ – เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญอย่างไร
15.30 – 15.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.30 น.ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
– เกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 (PA5)
– แนะนำการจัดทำไฟล์ด้านที่ 3 ในระบบ DPA – แหล่งข้อมูลด้านที่ 3
– ถอดบทเรียนผลงานวิชาการครูเชี่ยวชาญที่ผ่านระบบ DPA – การกำหนดหัวข้อวิจัย  -ตอบประเด็นคําถาม / ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
16.30 – 17.00 น.พิธีปิด มอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ  : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Scroll to Top