วันสถาปณาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ๔๙ ปี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

Scroll to Top