ระบบ E-Service

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา มีการให้บริการด้านอิเล็คทรอนิกสำหรับการบริหารจัดการ
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วและทันสมัย

SGS (ครู)

ระบบการจัดการสารสนเทศผู้เรียน
สำหรับครู

SGS (นักเรียน)

ระบบดูผลการเรียนนักเรียน
สำหรับนักเรียน

E-Slip

สลิปเงินเดือน “ข้าราชการ” ออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

AMSS+

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++

Smss

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS

E-Slip

สลิปเงินเดือน “พนักงานราชการ” ออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Scroll to Top