SGS (ครู)

สำหรับครูใช้บริหารจัดการข้อมูล
ผู้เรียนประจำวิชา

SGS (นักเรียน)

ช่องทางการติดตามผลการเรียน
ของนักเรียน

AMSS++

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ สพท.

SMSS

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการโรงเรียน

E-Salary

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
สำหรับข้าราชการครู(สพม.ชัยภูมิ)

DPA

ระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูล DPA
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา