:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITรายชื่อนักเรียน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.1ห้อง ม.2ห้อง ม.3
ห้อง ม.4 ห้อง ม.5ห้อง ม.6 |

[ Download ] ปรับปรุง 28/05/2559

:.งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4 ( 4th INDABA,THAILAND 2012 ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:51 น.

ครูธีธัช  กิติคุณและครูชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต  เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4  ( 4th  INDABA,THAILAND 2012  ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ   ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  "พัฒนาลูกเสือไทย  รวมใจภักดิ์  รักสามัคคี" ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม พ.ศ.2555   งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั่วประเทศ ให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษาของตนให้รุดหน้า   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้พัฒนาความรู้  ความเข้าใจวิธีการลูกเสือทุกประเภท  และเพื่อทบทวน นโยบายอุดมการณ์  สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ การที่จะนำเด็กและเยาวชนไปสู่ความมีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัยตลอดจนความสมานฉันท์

ภาพกิจกรรม "งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4"

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.facebook.com/indaba.thailand

 

 

 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์


วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.