:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.4/1ห้อง ม.4/2ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4 ห้อง ม.4/5ห้อง ม.4/6 |


ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2559


| ห้อง ม.1/1 | ห้อง ม.1/2 | ห้อง ม.1/3 | ห้อง ม.1/4 |
ห้อง ม.1/5 | ห้อง ม.1/6 | ห้อง ม.1/7 |

:.งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4 ( 4th INDABA,THAILAND 2012 ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:51 น.

ครูธีธัช  กิติคุณและครูชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต  เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4  ( 4th  INDABA,THAILAND 2012  ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ   ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  "พัฒนาลูกเสือไทย  รวมใจภักดิ์  รักสามัคคี" ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม พ.ศ.2555   งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั่วประเทศ ให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษาของตนให้รุดหน้า   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้พัฒนาความรู้  ความเข้าใจวิธีการลูกเสือทุกประเภท  และเพื่อทบทวน นโยบายอุดมการณ์  สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ การที่จะนำเด็กและเยาวชนไปสู่ความมีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัยตลอดจนความสมานฉันท์

ภาพกิจกรรม "งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4"

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.facebook.com/indaba.thailand

 

 

 

:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2558

ตารางสอน ภาคเรียนที่2/2558

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.