:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLITโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

Home
:.วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน   บทความทางวิชาการ   
ศึกษาค้นคว้าโดยคุณครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 :.แบบฝึกทักษะ เรื่องพันธะโควาเลนต์ชุดที่ 3 การอ่านชื่อและการเขียนสูตรโควาเลนต์ ครูภาวดี วิจิตรจันทร์ 1156
2 :.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูขวัญจิตร ดีหามแห 2398
3 :.เอกสารประกอบการสอนชุดที่ 1 เรื่อง โมเมนตัม รายวิชา ฟิสิกส์2 (ว31202) ชุดที่1 ครูเกษราภรณ์ วันสุทะ 1604
4 :.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูขุนพล ดีหามแห 2515
5 :.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายดรุณ ประจันนวล 5447
6 :.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการคํานวณ นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต 4162
7 :.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน เล่มที่ 1 เรื่อง จำนวนจินตภาพ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายประพันธ์ วิชาเกวียน 7767
8 :.ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบผสมผสานการอ่านและ การเขียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกานต์ โชคบัณฑิต 1942
9 :.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพื้นฐาน5 รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายธีธัช กิติคุณ 3749
10 :.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางอำภร วิชาเกวียน 11300
11 :.รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Comprehensive English Reading Skill Practice รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 6 (อ33202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูกาญจนา ประจำเมือง 4167
12 :.การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องคลื่นเสียง วิชาฟิสิกส์ 3 (ว 32203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูกวินชิดา ถือสมบัติ ครูกวินชิดา ถือสมบัติ 18300
13 :.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว43232 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อประสม ครูนิศา รู้จัก 6220
 

:.ผู้บริหารสถานศึกษา

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 2-2560

ตารางสอน 2/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียน

เช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.