:.ลงนามถวายพระพร

:.Websiteคณะครู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
:.วิสัยทัศน์พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:03 น.วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นโรงเรียนในฝัน
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
3.พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และน่าดู  น่าอยู่ น่าเรียน
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

 

.........................................................................................


 

 


:.เมนูที่นี่ บ.ท.


ตารางเรียน


ตารางสอนครู

วิจัยในชั้นเรียน

 

:.จุลสารโรงเรียน
:.เว็บไซต์คุณครู

 
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.