:.ผลงานคณะครู

:.ห้องเรียน DLITโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคอีสาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
:.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 04:21 น.

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560
.............................................................

ขอบคุณข้อมูลจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:00 น.
 
:.ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 04:06 น.

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

..........................................

 

ขอบคุณข้อมูลจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:52 น.
 
:.วิสัยทัศน์พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:03 น.วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2562  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา  บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานภูมิปัญญาไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน"


พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
3.พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และน่าดู  น่าอยู่ น่าเรียน
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

 

.........................................................................................


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:00 น.
 


:.ผู้บริหารสถานศึกษา

:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ตารางเรียน 1-2560

ตารางสอน 1/2560

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์

วิจัยในชั้นเรียน

เช็คอีเมล์
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.