:.ลงนามถวายพระพร

:.เว็บไซต์คุณครู

 

:.Websiteคณะครู

:.ห้องเรียน DLITรายชื่อนักเรียน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559


ห้อง ม.1ห้อง ม.2ห้อง ม.3
ห้อง ม.4 ห้อง ม.5ห้อง ม.6 |

[ Download ] ปรับปรุง 28/05/2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
:.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 04:21 น.

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558
.............................................................

ขอบคุณข้อมูลจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
:.ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 04:06 น.

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

..........................................

 

ขอบคุณข้อมูลจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 04:19 น.
 
:.วิสัยทัศน์พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:03 น.วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นโรงเรียนในฝัน
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
3.พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และน่าดู  น่าอยู่ น่าเรียน
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

 

.........................................................................................


 

 


:.เมนูที่นี่ บ.ท.

ระบบงานทะเบียน-วัดผลออนไลน์


วิจัยในชั้นเรียนเช็คอีเมล์

:.46ict:.แบบประเมินงาน ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน ICT ของโรงเรียน
คลิกทำแบบสอบถาม
ขับเคลื่อนโดย ICT Banthaenwittaya School!. Designed by: free joomla themes web hosting Valid XHTML and CSS.