Archive for the ‘ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี’ Category

Webmaster : Mr. Teetuch Kitikoon

pong-scout1

นายธีธัช  กิติคุณ
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่ม 1
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
A.L.T.C.
Webmaster : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-หญิง

เครื่องแบบผกก-หญิง

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ชาย

ชุดเครื่องแบบผกก-ชาย

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน

คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ 47/2556

woodbad

ไฟล์เอกสารคำสั่ง [ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ]

( ครูพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ , ครูอนุชา  ทวีสินธิ์ , ครูอดิศร  คำจันทร์ ,
ครูสาวิตรี  ปลายชัยภูมิ , ครูสรัญญารัตน์  มีฮาต , ครูปนัดดา ไชยแก้ว )

France