Archive for the ‘ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี’ Category

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. ผู้นำ) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ประกอบด้วยครูภัทรปภา  ส้มจีน  , ครูณัฐกานต์  โชคบัณฑิต , ครูวิสาขะ  เยือกเย็น , ครูสุรชัย  มรรควัน , ครูขวัญจิตร  ดีหามแห ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

atc-5

ขอบคุณภาพจาก Facebook ครูภัทรปภา  ส้มจีน ครับ

Read more »

Webmaster : Mr. Teetuch Kitikoon

pong-scout1

นายธีธัช  กิติคุณ
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
A.L.T.
Webmaster : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-หญิง

เครื่องแบบผกก-หญิง

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ชาย

ชุดเครื่องแบบผกก-ชาย