Archive for the ‘ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี’ Category

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

37976สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 30  จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยมีดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม  ทั้งนี้กองลูกเสือโรงเรียนบ้านแท่นวิทยามีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมฝึก อบรม 2 ท่านคือครูวิสาขะ  เยือกเย็นและครูสุรชัย  มรรควัน  โดยได้เน้นการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้กิจกรรมลูกเสือ  ได้แก่  ระเบียบแถว  บุกเบิก  การชุมนุมรอบกองไฟ  เป็นต้น

Read more »

การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

s3นายอดิศร  คำจันทน์ พร้อมด้วยนายอนุชา ทวีสินธ์ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read more »

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.ผู้นำ)

tigerjam04ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C. ผู้นำ)  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑ นะครับ

อบรม อสว.ร่วมใจสร้างวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน(ลูกเสืออาสาจราจร)

ครูธีธัช  กิติคุณและครูสุรชัย  มรรควัน ร่วมเป็นวิทยากรอบรม  “อสว.ร่วมใจสร้างวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน(ลูกเสืออาสาจราจร)” ให้แก่ลูกเสือและเนตรนารี  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556

pic-scout-1

Read more »