Archive for the ‘ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี’ Category

การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

s3นายอดิศร  คำจันทน์ พร้อมด้วยนายอนุชา ทวีสินธ์ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Read more »

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.ผู้นำ)

tigerjam04ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C. ผู้นำ)  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑ นะครับ

อบรม อสว.ร่วมใจสร้างวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน(ลูกเสืออาสาจราจร)

ครูธีธัช  กิติคุณและครูสุรชัย  มรรควัน ร่วมเป็นวิทยากรอบรม  “อสว.ร่วมใจสร้างวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน(ลูกเสืออาสาจราจร)” ให้แก่ลูกเสือและเนตรนารี  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556

pic-scout-1

Read more »

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. ผู้นำ) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ประกอบด้วยครูภัทรปภา  ส้มจีน  , ครูณัฐกานต์  โชคบัณฑิต , ครูวิสาขะ  เยือกเย็น , ครูสุรชัย  มรรควัน , ครูขวัญจิตร  ดีหามแห ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

atc-5

ขอบคุณภาพจาก Facebook ครูภัทรปภา  ส้มจีน ครับ

Read more »