Archive for the ‘ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี’ Category

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-หญิง

เครื่องแบบผกก-หญิง

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ชาย

ชุดเครื่องแบบผกก-ชาย

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน

คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ 47/2556

woodbad

ไฟล์เอกสารคำสั่ง [ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ]

( ครูพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ , ครูอนุชา  ทวีสินธิ์ , ครูอดิศร  คำจันทร์ ,
ครูสาวิตรี  ปลายชัยภูมิ , ครูสรัญญารัตน์  มีฮาต , ครูปนัดดา ไชยแก้ว )

France

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน

คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ 79/2555

woodbad

ไฟล์เอกสารคำสั่ง [  1 ]

( ครูชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต , ครูดรุณ  ประจันนวล , ครูภัสนียา  มารอด ,
ครูมาลินี  เกื้อหนุน , ครูเชาวฤทธิ์ พับขุนทด , ครูสรกรช  ฆารโสภณ ,
ครูสุภาพร  พร้าเพรียง , ครูอนิสรา  กองศรี )

France