อาเซียนดอดคอม
home
รายชื่อผู้จัดทำ
สถานที่ท่องเที่ียว
Google
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
Facebook
 
 
 
 

 

ประเทศพม่า

(Myanmar)

ธงชาติ

ตราประจำชาติ

อาหาร

อาหารประจำชาติเมียร์ม่า (พม่า) – Mo Hin Ga

(ขนมจีนน้ำยาป่าปลาช่อน-หยวกกล้วยสูตรพม่า

ดอกไม้

การแต่งกาย

สกุลเงิน


จ๊าดพม่ามักจะเขียนแทนโดย MMK,เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของพม่า

ภาษา

พม่า

แผนที่ประเทศ

วัฒนธรรมยามาซัตดอ หรือ รามายณะอย่างพม่า ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่าง

สูงจากรามเกียรติ์ของไทย
วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อน

ให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณ

คดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจาก

เขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่ง

โส่รงเรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก

ศาสนา

พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517 เพราะมีผู้นับถือศาสนาพุทธ 92.3% ศาสนาคริสต์ 2% ศาสนาอิสลาม 4% ศาสนาฮินดู 1.7%

พื้นที่

676,578 ตร.กม.

ประชากร

60,280,000

 


สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon pagoda)
ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตามตำนาน

เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่

14 เมื่อพระเจ้าพินยาอู ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดิน

ไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์นั้นได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา


สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

 • พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon pagoda)
  ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่
 • บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้น
 • สร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษท
 • ี่ 6-10 สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไป
 • เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้าง
 • จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อพระเจ้าพินยาอู ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
 • สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง
 • 98 เมตรในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์นั้นได้
 • รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก
 • ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ภาคเหนือ–เทือกเขาปัตไกเป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย

 • ภาคตะวันตก – เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูงชัน
 • ภาคใต้ – มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า
 • ภาคกลาง – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวด

เมืองหลวง

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

เต็ง เส่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี เ

มื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 โดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

ซึ่งเป็นคณะทหารที่ปกครองประเทศพม่า แทนที่พลเอก

โซ วิน ผู้ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างได้รับการรักษาก่อนที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งอย่าง

ถาวรเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 หลังจากการถึงแก่อนิจกรรมของโซ วินเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เต็ง เส่งมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสภาสันติภาพและความมั่นคงของรัฐ

และเป็นนายพลสูงสุดลำดับที่ 4 ในประเทศ และเป็นผู้ดำเนินการเจรจาระดับสูงกับบังกลาเทศและกัมพูชา
ไม่นานหลังจากที่เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ เขาก็ได้รับการเลื่อนยศจากพลโทเป็นพลเอกในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศ

เป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี เต็ง เส่งยังได้ดำเนินกาารเจรจาระดับสูงกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา


 

asean
thailand
laos
vietnam
brunei
myanmar
cambodia
indonesia
malasia
philippines
singapore