รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546– พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553– พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

– พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

– พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540– กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

– พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

– พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

– พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติลูกเสือ

– พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

– พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

– พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

– พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494– พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539– พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551– หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจ ตามระเบียบเบิกเงินจากคลังฯ

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547– พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

– พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

– พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550– พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

– พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

– พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

– พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำกัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– พ.ร.บ. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564