กลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
การวางแผนกําลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกําลังคนในองค์การล่วงหน้า ว่าต้องการอัตรากําลังประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผน กําลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจํานวนและ ประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจําเป็นของงานและต้องพร้อม ใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ ดังนั้น การวางแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเป็นกระบวนการดําเนินการจัดอัตรากําลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่ เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตําแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี