Latest News

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

คณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายปีการศึกษา 2565

นายประยุทธ์ วรรณประเขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ น…

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอ…

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ สพฐ. (กลุ่มต่อเนื่อง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ สพฐ. (ก…

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์”

นายภูริทัตน์ มีเงิน ครูผู้ดูแลโครงการสภานักเรียน ได้นำตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วม…

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน English and Chinese Camp 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ…

การประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา

วงดนตรีลูกทุ่งปาริชาติ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธย…