Latest News

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โดย สพม.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนัก…

วันครู ครั้งที่ ๖๗ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดย ท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ประธานในพิธี จัดกิจ…

กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยานำนักเรียนห้องเรียนพ…

ขึ้นบ้านใหม่นักกีฬาตะกร้อโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านพักนักกีฬาตะกร้อ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก…

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ๒๕๖๕ (ASTROMOMY CAMP 2022) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ๒๕๖๕ (ASTROMOMY CAMP 2022) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว…

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรทางกา…