คลัง VDO บ้านแท่นวิทยา

ร.ร.บ้านแท่นวิทยา (สพม.30) น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษา