ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
Tel : 082-8935939
email : prayuth@bantan.ac.th

นางสาวปาณิตา อาจวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel : 091-8297249
email : panita.a@bantan.ac.th

นายปรีชา ชาวเชียงตุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel : 0878742925
email : preecha@bantan.ac.th

นายเกื้อธรา วิญญาสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel : 091-8290171
email : guatara@bantan.ac.th