คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมภาษาไทยภาษาต่างประเทศศิลปะการงานอาชีพสุขศึกษาพละศึกษาฝ่ายสนับสนุนการสอนลูกจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อนิสรา กองศรี

ครู คศ.3
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

ภัสนียา มารอด

ครู คศ.3

ธีธัช กิติคุณ

ครู คศ.3

ประพันธ์ วิชาเกวียน

ครู คศ.3

อำภร วิชาเกวียน

ครู คศ.3

นพล ดีหามแห

ครู คศ.3

ขวัญจิตร ดีหามแห

ครู คศ.3

ปนัดดา ปิยะวรากร

ครู คศ.3

วาสนา ประภาษี

ครู คศ.2

เกษญา วงษ์วิจิตร

ครู

นายธีรวิทย์ ใบลี

ครู

คณิตศาสตร์
นายประพันธ์ วิชาเกวียน 095-7120058
น.ส.ภัสนียา มารอด 089-7213591
นางอนิสรา กองศรี 061-9969824
นายธีธัช กิติคุณ 081-4712547
นางอำภร วิชาเกวียน 090-9251036
นางขวัญจิตร ดีหามแห 081-3578517
น.ส.วาสนา ประภาษี 092-4755498
นางปนัดดา ปิยะวรากร 083-7409949
นายขุนพล ดีหามแห 081-4828205
นางสาวเกษญา วงษวิจิตร 082-3727307

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภัทรปภา ส้มจีน

ครู คศ.3
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

กวินชิดา เทือกพุดซา

ครู คศ.3

ชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต

ครู คศ.3

เกษราภรณ์ วันสุทะ

ครู คศ.3

ธีระวัฒน์ จันทนาม

ครู คศ.2

วีระพงษ์ ศรีโยธี

ครู คศ.2

ปัทมวรรณ ปัตตะเน

ครู คศ.2

พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

ครู

กรวิกา โคตรโสภา

ครู

ไอรดา ทองมากุล

ครู

ลัดดา ผลหมั่น

ครู

พิมพ์ลภัทร เปี้ยจันทึก

ครู

อลิษา คำทอง

ครู

พัชญ์วริน เรณู

ครูผู้ช่วย

สาขาเทคโนโลยี

นายองค์อาจ บำรุงสุข

ครู คศ.2

นายปรัชญา ยาตาแสง

ครู คศ.2

นายสุธากรณ์ ชาติเสนา

ครู คศ.2

นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

ครู คศ.2

นางสาวณัฐนันท์ กาญจนสุวรรณ์

พนักงานราชการ

นางธนันลดา ชาติขยัน

พนักงานราชการ

นายธานี ปิยะวรากร

พนักงานราชการ

วิทยาศาสตร์
นางภัทรปภา ส้มจีน 099-4934264
นางเกษราภรณ์ วันสุทะ 081-8785234
น.ส.กวินชิดา ถือสมบัติ 065-2939942
นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต 089-5851719
นายวีระพงษ์ ศรีโยธี 065-8626895
น.ส.ปัทมวรรณ ปัตตะเน 087-2355576
นางกรวิกา โคตรโสภา 083-3504063
น.ส.อลิษา กลางวงษ์ 092-6612986
น.ส.ไอรดา ทองมากุล 080-5154061
น.ส.พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ 082-7552926

กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

วรวิทย์ บ่วงนาวา

ครู คศ.3
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

ครู คศ.3

ธณภร ชัยมงคล

ครู คศ.3

ธิติมา ทองสนิท

ครู คศ.3

วิฑูรย์ ตะติฉิม

ครู

วีระยุทธ โพธิ์ศรี

ครู

โสรัตน์ สันหา

ครู

ธัญญรัตน์ เคนจอหอ

พนักงานราชการ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวรวิทย์ บ่วงนาวา 081-7333210
นางธิติมา ทองสนิท 085-4942238
นายธณภร ชัยมงคล 065-6868565
นายวิฑูรย์ ตะติฉิม 089-4214897
นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์ 064-5358548
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี 094-2916068
นางสาวธัญญรัตน์ เคนจอหอ 084-6077399
นางธนัชพร กิติคุณ 087-6545581
นางเสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์ 081-2361756

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิชชุฎา เกตุชาติ

ครู คศ.2
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

ครู คศ.2

ศิริเนตร แก้งคำ

ครู คศ.2

วาทินี เรียกจำรัส

ครู

วีระดา นาอุดม

ครู

วิภา พุทธา

ครู

ดวงพร ชูศรีสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

ภาษาไทย
นางสุริวนันทร์ ป้อมสุวรรณ 063-8152408
นางสาววิชชุฎา คำนนท์ 061-6923921
นางสาวเสาวรส ชัยราช 088-3531425
นางวาทินี เรียกจำรัส 089-5097318
นางวีระดา นาอุดม 061-1654045
นางสาววิภา พุทธา 097-0450989

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วรวุฒิ คุณประทุม

ครู คศ.3
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

พัชรากร ธรรมวงษา

ครู คศ.3

ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา

ครู คศ.3

ศตคุณ ลาโสม

ครู

เพียงนภา กิติ

ครู

เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี

ครู

ศศิธร เจนจิตร

ครู

พัชรพงษ์ ช่องงาม

ครู

ภูริทัตน์ มีเงิน

ครู

ทิติมาพร ปิดตามานัง

ครูผู้ช่วย

สราลี ศรีหาวัตร

ครูผู้ช่วย

ภาษาต่างประเทศ
น.ส.ภรนรา เชื้อสีดา 094-5428794
นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา 091-0566315
นายพัชรกร ธรรมวงษา 091-8392635
น.ส.เพียงนภา กิติ 091-7101160
นายวรวุฒิ คุณประทุม 092-5102333
นายภูริทัตน์ มีเงิน 097-32887038
นายพัชรพงษ์ ช่องงาม 087-9669060
นางสาวศศิธร เจนจิตร 085-7752449
น.ส เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี 095-6625451

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ณัฐพล เจริญบุตร

ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล

ครู คศ.3

ตชาชาต ฝอยวารี

ครู คศ.3

อนุชา ทวีสินธ์

ครู

พรนภา ผาจ้ำ

ครู

วิจักขณ์ คำเวียงคำ

ครู

ศิลปะ
นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล 080-9025585
นายตชาชาต ฝอยวารี 088-7228536
น.ส.พรนภา ผาจ้ำ 093-3599622
นายอนุชา ทวีสินธ์ 091-0607617
นายวิจักขณ์ คำเวียงคำ 099-4592915
นายณัฐพล เจริญบุตร 064-5787479

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สมบูรณ์ โลนะลุน

ครู คศ.3
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

รัชดาภา ผลทับทิม

ครู คศ.3

รัตติยา แก้วปีลา

ครู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสมบูรณ์ โลนะลุน 094-3876395
นายภูธเรศ เงาะเศษ 086-8657497
นางรัชดาภา ผลทับทิม 080-3558793

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

สิงหะ ปิ่นวิเศษ

ครู (หัวหน้ากลุมสาระฯ)

ปรเมศวร์ ฦๅชา

ครู คศ.2

วิชชุดา เหลาลา

ครู คศ.2

พงศกร อินทรวงค์

ครูอัตราจ้าง

ปวีณา พลนิกาย

ครูอัตราจ้าง

สุขศึกษาและพละศึกษา
นายสิงหะ ปิ่นวิเศษ 087-9566212
นายชลวัฒน์ เมฆหมอก 098-3769934
นายปรเมศวร์ ฦาชา 089-0055319
นายณัฐวุฒิ นาคคำ 086-2345686

กลุ่มสนับสนุนการสอน

อังศุมิณย์ พรหมรินทร์

ครู

ณัฐพงศ์ สีนา

ครู

ธนัชพร กิติคุณ

ครู

เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

ครู

นิษฐ์ธรีย์ สุระวิชัย

เจ้าหน้าที่

สนับสนุนการสอน
นางอังศุมิณย์ พรหมรินทร์ 087-8796966
นายณัฐพงศ์ สีนา 095-6708129
นางนิษฐ์ธรีย์ สุระวิชัย 082-3796442

ลูกจ้าง

สมจิตร สุริวงษ์

ลูกจ้าง

เสถียร หลักชัย

ลูกจ้าง

จงรักษ์ ปัดสอน

ลูกจ้าง

วันเฉลิม ทิพย์สุข

ลูกจ้าง

คุณาพร พะนาไฝ

ลูกจ้างประจำ

สภี อับโพธิ์ไทร

ลูกจ้าง

วัชจารี ฟังสำเนียง

ลูกจ้าง

ทรรศนีย์ ประถมหมวด

ลูกจ้าง

ลูกจ้างประจำ
นางคุณาพร พะนาไฝ 061-1347675

นักการภารโรง
นางวัชจารี ฟังสำเนียง 099-6955019
นายจงรักษ์ ปัดสอน 063-9146474
นายสมจิตร สุริวงษ์ 096-6257219
นางบุญปลูก ประจันนวล 095-1714818
นายเสถียร หลักชัย 083-3830174
นายวันเฉลิม ทิพย์สุข 099-7483403
นายวัฒนา ขำเครือ 061-1106372