โครงสร้างการบริหารงาน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ภาคเรียนที่ 1/2560 – ปัจจุบัน

 


นายทรงวุฒิ  ขวาไทย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

นายเตชิต  อยู่สุข
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

…………………………
ตำแหน่ง……….
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


นายภูธเรศ  เงาะเศษ
ตำแหน่งครู  คศ.๓
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางรัชดาภา  ผลทับทิม
ตำแหน่งครู  คศ.๓
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต
ตำแหน่งครู  คศ.๒
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล