ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายประยุทธ์ วรรณประเขา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นางสาวปาณิตา อาจวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีชา ชาวเชียงตุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกื้อธรา วิญญาสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน