โครงสร้างการบริหารงาน  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายนพดล  กาญจนางกูร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายประพันธ์  วิชาเกวียน
ตำแหน่งครู  คศ.๓
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายภูธเรศ  เงาะเศษ
ตำแหน่งครู  คศ.๓
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางรัชดาภา  ผลทับทิม
ตำแหน่งครู  คศ.๓
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต
ตำแหน่งครู  คศ.๒
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล