ประวัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2518 และเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.2518  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.1)  จำนวน  2 ห้องเรียน  มีนักเรียน จำนวน  90  คน  ครู – อาจารย์  จำนวน  4   คน  
โดยมี  นายนพดล  จิตตวัฒนานนท์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ในปีแรกที่เปิดทำการสอน  โดยอาศัยหอประชุมอำเภอบ้านแท่นเป็นสถานที่สำหรับ
ทำการเรียนการสอน  ต่อมาเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2519   ได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน  เลขที่  291  หมู่ที่  3   ตำบลบ้านแท่น  
อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  57  ไร่  2  งาน  70  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

 

  • ทิศเหนือ  จดที่ดินของโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน   ที่ดินของนายคำนาย  ประยูรคำ  และที่ดินของนางพัฒน์  ประจวบแท่น
  • ทิศใต้  จดทางสาธารณประโยชน์  และที่ดินของนายชัยวัฒน์   ประจันนวล
  • ทิศตะวันออก   จดที่ดินของนางพัฒน์  ประจวบแท่น  ทางสาธารณประโยชน์  ที่ดินของ นายชัยวัฒน์   ประจันนวล   และที่ดินของนายบาน  ผานาค
  • ทิศตะวันตก    จดที่ดินของโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน   วัดวิเชียรธรรมาราม  และคลองส่งน้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง