วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามวิชาชีพ
4. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

กลยุทธ์

1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ
4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดมสรรพกำลังสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย