โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
ตั้งอยู่เลขที่  291  หมู่ที่  3  ถนนพรหมมาสุวรรณราษฎร์
ตำบลบ้านแท่น  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โทรศัพท์ 0-4488-7107
โทรสาร 0-4488-7108
Website :  http://www.bantan.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

และมีเนื้อที่ทั้งหมด 57  ไร่  2  งาน  70  ตารางวา
ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   1   มิถุนายน  พ.ศ.  2518
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา   เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2518
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.1)  จำนวน 2 ห้องเรียน
มีนักเรียนจำนวน  90  คน ครู – อาจารย์  จำนวน   4  คน
โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คือ นายนพดล    จิตตวัฒนานนท์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ในปีแรกที่เปิดทำการสอนได้อาศัยหอประชุมอำเภอบ้านแท่น
เป็นสถานที่สำหรับทำการเรียนการสอน  ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

พิกัดและที่ตั้ง