การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันครู ครั้งที่ ๖๗ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดย ท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ประธานในพิธี จัดกิจ…