เอกสารดาวน์โหลด

  1. คู่มือประเมินสมรรถนะ.docx

  2. คู่มือประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์.doc

  3. คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.docx

เอกสารฝ่ายวิชาการ

  1. ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2562