แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

แผนปฎิบัติงานประจำปีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี