กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา