นางสาวณัฐวดี ผ่องสนาม นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชั้น ม.6/1 เข้ารับรางวัล ในงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึง 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพีนีกรุงเทพมหานคร