นายธีธัช  กิติคุณและนายขุนพล  ดีหามแห  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรม SESA  วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่นี่ https://sesa.obec.go.th