การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จัดโดยสโมสรลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ