การเตรียมสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การนำ OBECQA สู่การปฏิบัติ School excellence framework ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณห้องประชุมภูเม็ง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว