โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม 36 ปี ปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา