เกษตรอินทรีย์@บ้านแท่นวิทยาทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติวันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนาปลอดสารพิษด้วยทีมผู้บริหาร คณะครู นักเรียนยุวเกษตรกร เรียนรู้วิถีชาวนาไทย

ภาพโดย Prasitporn Ninsingkorn