พิธีมอบประกาศนียบัตร และส่งมอบนักเรียนคืนผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณหอประชุมปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30