การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยนวัตกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยทีมวิทยากรนำโดย ดร.นพดล กาญจนากูร และคณะ ณ ห้องภูเม็ง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา