ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางไปสถานพินิจ

ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์รถบัสมาใช้ในการรับส่งลูกนักเรียนไปเรียนหลักสูตรทวิศึกษา และศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสถานพินิจฯ เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระบบการเรียนทางไกล​ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานพินิจฯClick here

444 Views