โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2562
หากมีข้อสงสัยติดต่อที่งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ


รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ปีการศึกษา 2562