ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5 และม.6 ปีการศึกษา2563 เรื่องการทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบของโรงเรียน ให้นักเรียนดูคู่มือระบบเรียนออนไลน์และเริ่มเข้าทดลองเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป