วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการทดลองเรียนออนไลน์ ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม NotySchool ของทางโรงเรียน พร้อมด้วยการเรียนทางไกลด้วยระบบ DLTV