วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ NotySchool ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบุคลากรของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานโสตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา