วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ บ้านนามั่ง ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนอำเภอบ้านแท่น โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้และร่วมให้กำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมภูเม็ง