ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในครั้งนี้