วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Notyschool ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ให้การนิเทศในครั้งนี้

140 Views