วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

328 Views