ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักเรียนมาตามวันเวลาที่กำหนด

439 Views