ชั้ม ม.4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ชั้น ม.4/2-4/4 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ชั้น ม.4/5 สายการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.4/6 สายการเรียนศิลปะ-การงานฯ

ชั้น ม.4/7 สายการเรียนทวิศึกษา

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนคนใดที่มอบตัวแล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อให้ติดต่อครูอำภร 0909251036