วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Notyschool ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา พร้อมรับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อจากนายอำเภอบ้านแท่น โดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้จากสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น

223 Views