วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563 และบรรยายพิเศษเรื่องภาวะผู้นำเพื่อเป็นความรู้แก่คณะกรรมการนักเรียนได้นำไปใช้ในหน้าที่ของตนเองต่อไป พร้อมกับนายดลกมล กาญจนางกูร อดีตคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้นำและข้อคิดในการทำงานเป็นคณะกรรมการนักเรียน

430 Views