วงโปงลางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ที่จังหวัดบึงกาฬ