วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับ สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 9 คุลาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลแสดงน้อยลง