พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและหกประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณหอประชุมณหอประชุม 36 ปีปาริชาติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

642 Views