โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประกาศผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563