นายนพดล กาญจนางกูร 085-9259274

ภาษาไทย
นางสุริวนันทร์ ป้อมสุวรรณ 063-8152408
นางสาววิชชุฎา คำนนท์ 061-6923921
นางสาวเสาวรส ชัยราช 088-3531425
นางวาทินี เรียกจำรัส 089-5097318
นางวีระดา นาอุดม 061-1654045
นางสาววิภา พุทธา 097-0450989

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวรวิทย์ บ่วงนาวา 081-7333210
นางธิติมา ทองสนิท 085-4942238
นายธณภร ชัยมงคล 065-6868565
นายวิฑูรย์ ตะติฉิม 089-4214897
นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์ 064-5358548
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี 094-2916068
นางสาวธัญญรัตน์ เคนจอหอ 084-6077399
นางธนัชพร กิติคุณ 087-6545581
นางเสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์ 081-2361756

คณิตศาสตร์
นายประพันธ์ วิชาเกวียน 095-7120058
น.ส.ภัสนียา มารอด 089-7213591
นางอนิสรา กองศรี 061-9969824
นายธีธัช กิติคุณ 081-4712547
นางอำภร วิชาเกวียน 090-9251036
นางขวัญจิตร ดีหามแห 081-3578517
น.ส.วาสนา ประภาษี 092-4755498
นางปนัดดา ปิยะวรากร 083-7409949
นายขุนพล ดีหามแห 081-4828205
นางสาวเกษญา วงษวิจิตร 082-3727307

วิทยาศาสตร์
นางภัทรปภา ส้มจีน 099-4934264
นางเกษราภรณ์ วันสุทะ 081-8785234
น.ส.กวินชิดา ถือสมบัติ 065-2939942
นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต 089-5851719
นายวีระพงษ์ ศรีโยธี 065-8626895
น.ส.ปัทมวรรณ ปัตตะเน 087-2355576
นางกรวิกา โคตรโสภา 083-3504063
น.ส.อลิษา กลางวงษ์ 092-6612986
น.ส.ไอรดา ทองมากุล 080-5154061
น.ส.พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ 082-7552926

เทคโนโลยี
นายปรัชญา ยาตาแสง 087-9513574
นายสุธากรณ์ ชาติเสนา 090-9252554
นายองค์อาจ บำรุงสุข 091-0161345
นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์ 097-9233955
น.ส.ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ 097-3212848
นางธนันท์ลดา ชาติขยัน 064-4650269
นายธานี ปิยะวรากร 089-6257935

ภาษาต่างประเทศ
น.ส.ภรนรา เชื้อสีดา 094-5428794
นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา 091-0566315
นายพัชรกร ธรรมวงษา 091-8392635
น.ส.เพียงนภา กิติ 091-7101160
นายวรวุฒิ คุณประทุม 092-5102333
นายภูริทัตน์ มีเงิน 097-32887038
นายพัชรพงษ์ ช่องงาม 087-9669060
นางสาวศศิธร เจนจิตร 085-7752449
น.ส เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี 095-6625451

สุขศึกษาและพละศึกษา
นายสิงหะ ปิ่นวิเศษ 087-9566212
นายชลวัฒน์ เมฆหมอก 098-3769934
นายปรเมศวร์ ฦาชา 089-0055319
นายณัฐวุฒิ นาคคำ 086-2345686

ศิลปะ
นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล 080-9025585
นายตชาชาต ฝอยวารี 088-7228536
น.ส.พรนภา ผาจ้ำ 093-3599622
นายอนุชา ทวีสินธ์ 091-0607617
นายวิจักขณ์ คำเวียงคำ 099-4592915
นายณัฐพล เจริญบุตร 064-5787479

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสมบูรณ์ โลนะลุน 094-3876395
นายภูธเรศ เงาะเศษ 086-8657497
นางรัชดาภา ผลทับทิม 080-3558793

สนับสนุนการสอน
นางอังศุมิณย์ พรหมรินทร์ 087-8796966
นายณัฐพงศ์ สีนา 095-6708129
นางนิษฐ์ธรีย์ สุระวิชัย 082-3796442

ครูอัตราจ้างโรงเรียน
น.ส.ณัญธตรีญา ประสมเพชร 065-7586418
น.ส.ณัชฐญา สำราญทิพย์ 093-4686214
นายวัฒนา ขำเครือ 061-1106372

ลูกจ้างประจำ
นางคุณาพร พะนาไฝ 061-1347675

นักการภารโรง
นางวัชจารี ฟังสำเนียง 099-6955019
นายจงรักษ์ ปัดสอน 063-9146474
นายสมจิตร สุริวงษ์ 096-6257219
นางบุญปลูก ประจันนวล 095-1714818
นายเสถียร หลักชัย 083-3830174
นายวันเฉลิม ทิพย์สุข 099-7483403
นายวัฒนา ขำเครือ 061-1106372

892 Views